What to Do in Vilnius, Lithuania | 36 Hours Travel Videos | The New York TimesIn Vilnius, you can wander through the 13th-century Old Town, sample rustic Lithuanian fare and explore galleries and sleek boutiques. Produced by: Fritzie …

26 thoughts on “What to Do in Vilnius, Lithuania | 36 Hours Travel Videos | The New York Times”

  1. Funny that they got museum about soviet occupation same time during first bolshevick invasion in 1920 they allied with them. Guess why they not gonna build Nazi occupation museum cos they been allied as well.

  2. I am in Vilnius now. You can see how much the city is not geared towards tourists from Poland. This is manifested even in such small matters as the lack of inscriptions in Polish on the boards describing the monuments of the city. The inscriptions are in German, Russian, English … Behind some beautiful symbols of friendship would be common street names in the old town. Poles built Vilnius churches, a university, usually houses and beautiful villas in this city. They defended Vilnius against foreign armies, lived and cared for this city. They did not fight the Lithuanian minority, and now Lithuania wants to erase the truth that Vilnius is and will also be Polish. We were not occupiers, we loved Vilnius and the people who lived here. It didn't matter if anyone was Jewish, Polish or Lithuanian. It is unnecessary to belittle the role of Poles in the history of Vilnius and Lithuania. We were good hosts of the city, and now we feel dislike and hostility towards Poles. Nothing will change the truth about the Polishness of Vilnius. This is not about Polish nationalism, but about historical truth. The Lithuanian and Polish people were a common state with a common king. The benefits for both nations were enormous. It is a pity that instead of loving each other and inviting Poles by showing them Polish Vilnius, Lithuanians behave as if they were afraid that Vilnius would be the property of Poland again. You show your immaturity and nationalism with such thinking and actions.

  3. Aš dabar Vilniuje. Galite pamatyti, kiek miestas nėra orientuotas į turistus iš Lenkijos. Tai pasireiškia net ir tokiuose mažuose dalykuose, kaip ant lentų, kuriuose aprašomi miesto paminklai, trūksta užrašų lenkiškai. Užrašai yra vokiečių, rusų, anglų kalbomis … Po gražiais draugystės simboliais senamiestyje būtų paplitę gatvių pavadinimai. Lenkai šiame mieste statė Vilniaus bažnyčias, universitetą, paprastai namus ir gražias vilas. Jie gynė Vilnių nuo svetimų armijų, gyveno ir rūpinosi šiuo miestu. Jie nekovojo su lietuvių mažuma, o dabar Lietuva nori ištrinti tiesą, kad Vilnius yra ir taip pat bus lenkas. Mes nebuvome okupantai, mylėjome Vilnių ir čia gyvenusius žmones. Nesvarbu, ar kas nors žydas, ar lenkas, ar lietuvis. Nereikia sumenkinti lenkų vaidmens Vilniaus ir Lietuvos istorijoje. Buvome geri miesto šeimininkai, o dabar jaučiame nemalonę ir priešiškumą lenkams. Niekas nepakeis tiesos apie Vilniaus lenkiškumą. Kalbama ne apie lenkų nacionalizmą, o apie istorinę tiesą. Lietuvos ir Lenkijos žmonės buvo bendra valstybė su bendru karaliumi. Abiejų tautų nauda buvo didžiulė. Labai gaila, kad užuot mylėję vienas kitą ir kviesdami lenkus rodydami jiems lenkišką Vilnių, lietuviai elgiasi taip, lyg bijojo, kad Vilnius vėl bus Lenkijos nuosavybė. Tokiu mąstymu ir veiksmais jūs parodote savo nesubrendimą ir nacionalizmą.

  4. Good video. But if you only have 36 hours…don't bother traveling. Go somewhere closer to home instead, or stay longer in each place. It's a disservice to check off a box saying you've been somewhere traveling like this.

Leave a Reply

Scroll to Top